Select Page

Általános Szerződési Feltételek

 

A Drive Me Home vállalkozás által vállalt tevékenységek általános szerződési feltételeit e dokumentumban rögzíti.

 

  1. A Drive Me Home sofőrszolgálat (továbbiakban Megbízott) az ügyfelet (továbbiakban Megrendelő) a Megrendelő tulajdonában, vagy egyéb jogcímen, jogszerűen a használatában lévő az előre megállapított fuvardíj ellenében – GPS segítségével optimalizált útvonalon a Megrendelő által megjelölt időpontban az általa megjelölt helyre, címre szállítja. Megrendelő csak érvényes kötelező felelősségbiztosítással biztosított gépjármű jogszerű használatával rendelkező személy lehet.
  2. Megbízott az aktuális árjegyzéket szórólapon és internetes honlapján is közzé teszi. Megbízott az árváltozás jogát fenn tartja, a változásokról az érvényesség előtt legkorábban 7 nappal tájékoztatást nyújt. Az árjegyzékben közölt árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A szolgáltatás telefonon vagy online rendelhető meg, lemondása a fővárosban az igényelt érkezési időpontot 40 perccel, vonzáskörzetében 1 órával, vidéken 4 órával megelőzően van lehetőség. Amennyiben a megrendelőnek felróható okból meghiúsul, a szolgáltatás vagy tárgytalanná válása esetén nem mondja le azt, akkor a számla ellenében köteles a fuvardíj 50%-át a helyszínen kézpénzben, vagy banki átutalással 8 napon belül kifizetni.

  1. A sofőrszolgálat időgaranciát vállal, melynek keretében Budapest területén 60 percen belül, a főváros vonzáskörzetében (max. 30km) 1 órán belül, az ország bármely más területére 4 órán belül megérkezik a Megrendelő által megjelölt indulási címre.
  2. Megbízott a megbízás teljesítését megtagadja, ha felismeri, hogy a gépjármű, melynek használatával megbízzák, nem felel meg a biztonságos közlekedés feltételeinek, annak használatával emberi életet, egészséget, testi épséget vagy emberi környezetet sért vagy veszélyeztet. Amennyiben a szolgáltatás bármely szakaszában Megbízott azt állapítja meg, hogy ezeknek a feltételeknek a gépjármű nem felel meg, a megbízást azonnal megtagadhatja.

A Megrendelő felelősséget vállal a gépjármű műszaki állapota miatt a személyek életében, egészségében és testi épségében, illetve egyéb tárgyakban okozott károkért, továbbá köteles megtéríteni Megbízott többlet költségeit, ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a Megrendelő a jogszabályokban és/vagy az ASZF-ben foglaltakat nem tartotta be.

 

Megbízott felelősség vállalása nem terjed ki arra az esetre, ha a sofőrnek felróható okból keletkezett káresemény következtében harmadik személy gépjárműjében kár keletkezik. Ebben az esetben a harmadik személy gépjárműjében keletkezett kár megtérítése kizárólag Megrendelő gépjármű kötelező biztosításának terhére történik. Megbízott csak és kizárólag olyan kárért vállal felelősséget melynek bekövetkeztét Megrendelő közvetlenül az esemény után, még annak helyszínen a sofőrnek jelzi és egyben a Megbízott felé telefonon bejelenti.

Megbízott kijelenti, hogy az általa alkalmazott sofőr KRESZ szabályainak megsértéséből adódó, illetve ezekhez kapcsolódó birságait és káresemények költségeit át nem vállalja. Ebben az esetben a kárrendezés költségei a sofőrt terhelik.

Megbízott nem vállal felelősséget a műszaki engedély és eredetiség vizsga eredményességéért, valamint a gépjárműben található tárgyakért.

  1. A szolgáltatási szerződés szóbeli megbízással vagy elektronikus úton történő igénybejelentéssel jön létre. A megbízás tartalmazza a Megrendelő, valamint a szolgáltató adatait, a gépjármű típusát, km óra állását, az indulás/érkezés címét, az ideálistól eltérő útvonal igényt, a viteldíjat és a várható költségeket, a Megrendelő nyilatkozatát a gépjármű műszaki állapotáról, a gépjármű jogszerű használhatóságáról és az ÁSZF tartalmának megismeréséről.
  2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy nem fizetés, késedelmes fizetés esetén a Megbízott a megbízási díj után, a fizetés napjáig a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összeget jogosult követelni.

A megbízás elfogadását követően a felek jelen ÁSZF rendelkezésitől közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha azt jogszabály tiltja.

  1. A Megbízott a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatok kezelésénél, feldolgozásánál és továbbításánál tiszteletben tartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglaltakat, azokat harmadik személynek át nem adja, kivételt képez ez alól a jogszabályban meghatározott hatóságok, szervezetek részéről történő megkeresésre nyújtott kötelező adatszolgáltatás.

A Megrendelő az adatlap aláírásával igazolja, hogy a Megbízott a megbízást maradéktalanul teljesítette, továbbá, hogy Megrendelő a gépjárművet annak minden tartozékával és okmányaival együtt az átadáskori állapotban visszavette. Az átadással egy időpontban a Megrendelő meggyőződött arról, hogy a gépjárműben kár nem keletkezett.

 

Jelen szerződés pontjait felek megtekintették, az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik.

Hívj most

+36203398233

Amikor hazaviszünk

Cs:20:00 – Péntek 04:00
Péntek:20:00 – Szombat 04:00
Szombat:20:00 – Vasárnap 04:00

írj nekünk